无忧无虑中学语文网

首页 | 试卷下载 | 课件下载 | 教案教学 | 教学素材 | 作文中心 | 备课 | 中考 | 高考 | 学习频道 | 教师频道 | 课外读物 | 会员区


  您的位置教师频道 >>普通话考试 >>普通话考试指导 >>
普通话三字经大字拼音训练
作者:黄日成  加入日期:08-10-06


三字经大字拼音
 
rén zhī chū xìng běn shàn
人 之 初 , 性 本 善。
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn
性 相 近 , 习 相 远。 
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 
苟 不 教 , 性 乃 迁。
jiào zhī dào guì yǐ zhuān 
教 之 道 , 贵 以 专。 
xī mèng mǔ zé lín chǔ 
昔 孟 母 , 择 邻 处。 
zǐ bù xué duàn jī zhù 
子 不 学 , 断 机 杼。 
dòu yān shān yǒu yì fāng 
窦 燕 山 , 有 义 方。 

jiào wǔ zǐ míng jù yáng 
教 五 子 , 名 俱 扬。
yǎng bú jiào fù zhī guò 
养 不 教 , 父 之 过。 
jiào bù yán shī zhī duò 
教 不 严 , 师 之 惰。 
zǐ bù xué fēi suǒ yí 
子 不 学 , 非 所 宜。 
yòu bù xué lǎo hé wéi 
幼 不 学 , 老 何 为。 
yù bù zhuó bù chéng qì 
玉 不 琢 , 不 成 器。 
rén bù xué bù zhī yì 
人 不 学 , 不 知 义。 
wèi rén zǐ fāng shào shí 
为 人 子 , 方 少 时。 
qīn shī yǒu xí lǐ yí 
亲 师 友 , 习 礼 仪。 
xiāng jiǔ líng néng wēn xí 
香 九 龄 , 能 温 席。 
xiào yú qīn suǒ dāng zhí 
孝 于 亲 , 所 当 执。 
róng sì suì néng ràng lí 
融 四 岁 , 能 让 梨。 
tì yú zhǎng yí xiān zhī 
弟 于 长 , 宜 先 知。 
shǒu xiào tì cì jiàn wén
首 孝 弟 , 次 见 闻。 

zhī mǒu shù shí mǒu wén 
知 某 数 , 识 某 文。 
yī ér shí shí ér bǎi 
一 而 十 , 十 而 百。 
bǎi ér qiān qiān ér wàn 
百 而 千 , 千 而 万。 
sān cái zhě tiān dì rén 
三 才 者 , 天 地 人。 
sān guāng zhě rì yuè xīng 
三 光 者 , 日 月 星。 
sān gāng zhě jūn chén yì 
三 纲 者 , 君 臣 义。 
fù zǐ qīn fū fù shùn 
父 子 亲 , 夫 妇 顺。 
yuē chūn xià yuē qiū dōng 
曰 春 夏 , 曰 秋 冬。 
cǐ sì shí yùn bù qióng 
此 四 时 , 运 不 穷。 
yuē nán běi yuē xī dōng
曰 南 北 , 曰 西 东。
cǐ sì fāng yìng hū zhōng 
此 四 方 , 应 乎 中。 
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ 
曰 水 火 , 木 金 土。 
cǐ wǔ xíng běn hū shù 
此 五 行 , 本 乎 数。 
yuē rén yì lǐ zhì xìn 
曰 仁 义 , 礼 智 信。 
cǐ wǔ cháng bù róng wěn 
此 五 常 , 不 容 紊。 
dào liáng shū mài shǔ jì 
稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。 
cǐ liù gǔ rén suǒ shí 
此 六 谷 , 人 所 食。 
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ 
马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。 
cǐ liù chù rén suǒ sì 
此 六 畜 , 人 所 饲。 
yuē xǐ nù yuē āi jù 
曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。
ài wù yù qī qíng jù 
爱 恶 欲 , 七 情 具。 
páo tǔ gé mù shí jīn 
匏 土 革 , 木 石 金。
sī yǔ zhú nǎi bā yīn 
丝 与 竹, 乃 八 音。 
gāo zēng zǔ fù ér shēn 
高 曾 祖 , 父 而 身。
shēn ér zǐ zǐ ér sūn 
身 而 子 , 子 而 孙。 
zì zǐ sūn zhì xuán zēng 
自 子 孙 , 至 玄 曾
nǎi jiǔ zú rén zhī lún 
乃 九 族 , 人 之 伦。
fù zǐ ēn fū fù cóng 
父 子 恩 , 夫 妇 从。 
xiōng zé yǒu dì zé gōng 
兄 则 友 , 弟 则 恭。
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng 
长 幼 序 , 友 与 朋。
jūn zé jìng chén zé zhōng 
君 则 敬 , 臣 则 忠。
cǐ shí yì rén suǒ tóng 
此 十 义 , 人 所 同。
fán xùn méng xū jiǎng jiū 
凡 训 蒙 , 须 讲 究。
xiáng xùn gǔ míng jù dòu 
详 训 诂 , 明 句 读。
wéi xué zhě bì yǒu chū 
为 学 者 , 必 有 初。 
xiǎo xué zhōng zhì sì shū 
小 学 终 , 至 四 书。
lún yǔ zhě èr shí piān 
论 语 者 , 二 十 篇。
qún dì zǐ jì shàn yán 
群 弟 子 , 记 善 言。 
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ 
孟 子 者 , 七 篇 止。
jiǎng dào dé shuō rén yì
讲 道 德 , 说 仁 义。
zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 
作 中 庸 , 子 思 笔。
zhōng bù piān yōng bú yì 
中 不 偏 , 庸 不 易。


zuò dà xué nǎi zēng zǐ 
作 大 学 , 乃 曾 子。
zì xiū qí zhì píng zhì 
自 修 齐 , 至 平 治。
xiào jīng tōng sì shū shú 
孝 经 通 , 四 书 熟。
rú liù jīng shǐ kě dú 
如 六 经 , 始 可 读。
shī shū yì lǐ chūn qiū 
诗 书 易 , 礼 春 秋。
hào liù jīng dāng jiǎng qiú
号 六 经 , 当 讲 求。
yǒu làn shān yǒu guī cáng 
有 连 山 , 有 归 藏。
yǒu zhōu yì sān yì xiáng 
有 周 易 , 三 易 详。
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào 
有 典 谟 , 有 训 诰。
yǒu shì mìng shū zhī ào 
有 誓 命 , 书 之 奥。
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ 
我 周 公 , 作 周 礼。
zhù liù guān cún zhì tǐ
著 六 官 , 存 治 体。
dà xiǎo dài zhù lǐ jì 
大 小 戴 , 注 礼 记。
shù shèng yán lǐ yuè bèi 
述 圣 言 , 礼 乐 备。
yuē guó fēng yuē yǎ sòng 
曰 国 风 , 曰 雅 颂。
hào sì shī dāng fěng yǒng 
号 四 诗 , 当 讽 咏。
shī jì wáng chūn qiū zuò 
诗 既 亡 , 春 秋 作。
yù bāo biǎn bié shàn è
寓 褒 贬 , 别 善 恶。
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 
三 传 者 , 有 公 羊。
yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 
有 左 氏 , 有 谷 梁。
jīng jì míng fāng dú zǐ 
经 既 明 , 方 读 子。


cuō qí yào jì qí shì
撮 其 要 , 记 其 事。 
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng 
五 子 者 有 荀 扬。
wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 
文 中 子 , 及 老 庄。
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 
经 子 通 , 读 诸 史。
kǎo shì xì zhī zhōng shǐ
考 世 系 , 知 终 始。
zì xī nóng zhì huáng dì 
自 羲 农 , 至 黄 帝。
hào sān huáng jū shàng shì 
号 三 皇 , 居 上 世。 
táng yǒu yú hào èr dì 
唐 有 虞 , 号 二 帝。
xiāng yī xùn chēng shèng shì
相 揖 逊 , 称 盛 世。
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 
夏 有 禹 , 商 有 汤。
zhōu wén wǔ chēng sān wáng 
周 文 武 , 称 三 王。 
xià chuán zǐ jiā tiān xià 
夏 传 子 , 家 天 下。
sì bǎi zǎi qiān xià shè 
四 百 载 , 迁 夏 社。
tāng fá xià guó hào shāng 
汤 伐 夏 , 国 号 商。 
liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 
六 百 载 , 至 纣 亡。 
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 
周 武 王 , 始 诛 纣。 
bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 
八 百 载 , 最 长 久。
zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 
周 辙 东 , 王 纲 坠。 
Chěng gān gē shàng yóu shuì
逞 干 戈 , 尚 游 说。
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 
始 春 秋 , 终 战 国。 
wǔ bà qiáng qī xióng chū 
五 霸 强 , 七 雄 出。
yíng qín shì shǐ jiān bìng 
嬴 秦 氏 , 始 兼 并。
chuán èr shì chǔ hàn zhēng 
传 二 世 , 楚 汉 争。 
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 
高 祖 兴 , 汉 业 建。 
zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 
至 孝 平 , 王 莽 篡。
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn 
光 武 兴 , 为 东 汉。 
sì bǎi nián zhōng yú xiàn
四 百 年 , 终 于 献。
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng 
魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。
hào sān guó qì liǎng jìn 
号 三 国 , 迄 两 晋。 
song qí jì liáng chén chéng 
宋 齐 继 , 梁 陈 承。
wéi nán cháo dū jīn líng
为 南 朝 , 都 金 陵。
běi yuán wèi fēn dōng xi 
北 元 魏 , 分 东 西。 
yǔ wén zhōu yǔ gāo qí
宇 文 周 , 与 高 齐。
dài zhì suí yì tǔ yǔ 
迨 至 隋 , 一 土 宇。 
bú zài chuan shī tǒng xù
不 再 传 , 失 统 绪。
táng gāo zǔ qǐ yì shī 
唐 高 祖 , 起 义 师。
chú suí luàn chuàng guó jī
除 隋 乱 , 创 国 基。
èr shí chuán sān bǎi zǎi 
二 十 传 , 三 百 载。
liáng miè zhī guó nǎi gǎi
梁 灭 之 , 国 乃 改。
liáng táng jìn jí hàn zhōu 
梁 唐 晋 , 及 汉 周。
chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 
称 五 代 , 皆 有 由。
yán sòng xīng shòu zhōu shàn 
炎 宋 兴 , 受 周 禅。
shí bā chuán nán běi hùn 
十 八 传 , 南 北 混。
liáo yǔ jīn dì hào fēn
辽 与 金 , 帝 号 纷。
dài miè liáo sòng yóu cún
迨 灭 辽 , 宋 犹 存。
zhì yuán xīng jīn xù xiē
至 元 兴 , 金 绪 
zhì yuán xīng jīn xù xiē
至 元 兴 , 金 绪 歇。
yǒu sòng shì yì tong miè
有 宋 世 , 一 同 灭。
bìng zhōng guó jiān róng dí
并 中 国 , 兼 戎 狄。
míng tài zǔ jiǔ qīn shī
明 太 祖 , 久 亲 师。
chuán jiàn wén fāng sì sì
传 建 文 , 方 四 祀。
qiān běi jīng yǒng lè sì
迁 北 京 , 永 乐 嗣。
dài chóng zhēn méi shān shì
迨 崇 祯 , 煤 山 逝。
qīng tài zǔ yīng jǐng mìng 
清 太 祖 , 膺 景 命。 
jìng sì fāng kè dà dìng 
靖 四 方 , 克 大 定。 
zhì xuān tǒng nǎi dà tóng
至 宣 统 , 乃 大 同。
shí èr shì qīng zuò zhōng
十 二 世 , 清 祚 终。
dú shǐ zhě kǎo shí lù 
读 史 者 , 考 实 录。 
tōng gǔ jīn ruò qīn mù
通 古 今 , 若 亲 目。
kǒu ér song xīn ér wéi 
口 而 诵 , 心 而 维。 
cháo yú sī xī yú sī 
朝 于 斯 , 夕 于 斯。
xī zhòng ní shī xiàng tuó 
昔 仲 尼 , 师 项 橐。
gǔ shèng xián shàng qín xué
古 圣 贤 , 尚 勤 学。
zhào zhōng ling dú lǔ lún 
赵 中 令 , 读 鲁 论。
bǐ jì shì xué qiě qín 
彼 既 仕 , 学 且 勤。
pī pú biān xiāo zhú jiǎn 
披 蒲 编 , 削 竹 简。
bǐ wú shū qiě zhī miǎn 
彼 无 书 , 且 知 勉。 
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ 
头 悬 梁 , 锥 刺 股。
bǐ bú jiào zì qín kǔ
彼 不 教 , 自 勤 苦。
rú náng yíng rú yìng xuě 
如 囊 萤 , 如 映 雪。
jiā suī pín xué bú chuò 
家 虽 贫 , 学 不 辍。 
rú fù xīn rú guà jiǎo 
如 负 薪 , 如 挂 角。 
shēn suī láo yóu kǔ zhuó
身 虽 劳 , 犹 苦 卓。
sū lǎo quán èr shí qī 
苏 老 泉 , 二 十 七。 
shǐ fā fèn dú shū jí
始 发 奋 , 读 书 籍。
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 
彼 既 老 , 犹 悔 迟。
ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 
尔 小 生 , 宜 早 思。 
ruò liáng hào bā shí èr 
若 梁 灏 , 八 十 二。
duì dà tíng kuí duō shì 
对 大 廷 , 魁 多 士。
bǐ jì chéng zhòng chēng yì 
彼 既 成 , 众 称 异。
ěr xiǎo shēng yí lì zhì 
尔 小 生 , 宜 立 志。
yíng bā suì néng yǒng shī 
莹 八 岁 , 能 咏 诗。
mì qī suì néng fù qí 
泌 七 岁 , 能 赋 棋。
bǐ yǐng wù rén chēng qí 
彼 颖 悟 , 人 称 奇。
ěr yòu xué dāng xiào zhī 
尔 幼 学 , 当 效 之。
cài wén jī néng biàn qín 
蔡 文 姬 , 能 辨 琴。
xiè dào yùn néng yǒng yín 
谢 道 韫 , 能 咏 吟。
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 
彼 女 子 , 且 聪 敏。
ěr nán zǐ dāng zì jǐng 
尔 男 子 , 当 自 警。 
táng liú yàn fāng qī suì 
唐 刘 晏 , 方 七 岁。
jǔ shén tóng zuò zhèng zì 
举 神 童 , 作 正 字。
bǐ suī yòu shēn yǐ shì 
彼 虽 幼 , 身 已 仕。

 * 本站是所有资料仅供教学之用。本站部分内容来自互联网或由会员上传,版权归原作者所有,如有问题,请及时联系我们。
* 本站所有的数据都是本地下载,不可能出现不能下载,下载不成功时,请一直重试下载,如果一直不成功,可能是本站出了故障,隔个几分种后再次重新下载,详细请参考下载说明!
 站内搜索

关键字   

 栏目推荐
唐诗三百首    中国四大名著
文言文翻译   入团志愿书
中考历届试卷  高考历届试卷
在线新华字典  在线成语词典
 相关资料
如何讲好普通话
普通话学习ppt课件
普通话一级甲等训练资料
2011年普通话考试大纲
普通话水平测试易错词语
普通话等级考试规则
普通话水平测试介绍
普通话水平测试大纲
普通话水平测试过关“秘诀”
普通话水平测试的行业标准
普通话朗读技巧:语调ppt课件
普通话指导:表二单音节词表
普通话指导:普通话的音节
普通话指导:不变调词表
普通话的吐字归音
什么是普通话?
普通话考试水平测试复习ppt课件
普通话水平测试及应试技巧
容易读错的常用字表
学习普通话的体会
播音发声基础
发声练习
动听声音的一些技巧
怎样学习普通话发音
学习普通话为什么要重视语音
普通话考试指导:普通话声调介绍


   版权所有 无忧无虑中学语文网 Email:zmjfy@yeah.net  浙ICP备05019169号